hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

terschellingwerkt.nl doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. In deze Privacy verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

terschellingwerkt.nl is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (25 mei 2018 van kracht) hieraan stelt.

Privacy verklaring

Wie zijn wij?

terschellingwerkt.nl is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt terschellingwerkt.nl over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. terschellingwerkt.nl garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. terschellingwerkt.nl betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. terschellingwerkt.nl is gevestigd te Hoorn, Dorpsstraat 63 en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan verzamelen wij enkel relevante gegevens van u om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;

2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);

3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.;

4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.

8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid;

9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of

12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

geboortegegevens, leeftijd, geslacht

curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf heeft gevolgd of gedaan

gegevens over beschikbaarheid en verlof

andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

aantekeningen/notities gemaakt tijdens een interview (telefoon, skype of persoonlijk gesprek)

pasfoto en – op vrijwillige basis

Op het moment dat u via terschellingwerkt.nl kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
– overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeelsregistratie
– daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u voor terschellingwerkt.nl kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

terschellingwerkt.nl legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Doel van de gegevensverzameling

terschellingwerkt.nl kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over terschellingwerkt.nl of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. terschellingwerkt.nl zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw cv (en ook daarna) aangeven of u dergelijke informatie van terschellingwerkt.nl wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder. De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie of cv verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Uw cv wordt direct opgeslagen in onze database waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt terschellingwerkt.nl geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers. Onze consultants zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van opdrachtgevers en u daarover berichten. U wordt alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen (persoonlijk gesprek, via skype of telefoon) en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature. Overigens kan terschellingwerkt.nl niet garanderen dat een opdrachtgever de door u verstrekte informatie opvraagt, u voor een gesprek uitnodigt, u een (arbeids)overeenkomst aanbiedt of aan uw eigen carrièrewensen voldoet. Via mail, telefoon, skype en in interviews vragen wij informatie op over uw loopbaanwensen. Denk hierbij aan gewenst aantal uren, huidige arbeidsvoorwaarden, gewenste arbeidsvoorwaarden, gewenste regio, gewenste functie, gewenste organisatie et cetera. Deze informatie bewaren wij in het dossier behorende bij uw inschrijving. U kunt de informatie op elk gewenst moment wijzigen of laten verwijderen.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Uitsluitend nadat u daarmee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek of indien het in een contract staat opgenomen tussen u en terschellingwerkt.nl. terschellingwerkt.nl kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand overleg met en een akkoord van u.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, doch uiterlijk vijf jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Uitschrijven

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door terschellingwerkt.nl.

Wij onderscheiden 2 uitschrijvingen:

1. Uw account op non-actief -> u wenst tijdelijk niet meer benaderd te worden maar wenst uw gegevens wel te behouden (bewaartermijn zie hierboven)

2. Uw account definitief verwijderen -> u wenst volledig uit de database van terschellingwerkt.nl te worden uitgeschreven.

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

terschellingwerkt.nl verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

terschellingwerkt.nl kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin terschellingwerkt.nl hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. terschellingwerkt.nl heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Uw Rechten

Recht op inzage
U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die terschellingwerkt.nl geregistreerd heeft, kunt u een e-mail sturen aan info@terschellingwerkt.nl.

Recht op rectificatie
U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins wijzigen of bewerken door een e-mail te zenden info@terschellingwerkt.nl

Recht op verzet
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. terschellingwerkt.nl beoordeelt binnen twee weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar terschellingwerkt.nl.

Recht op vergetelheid
Het recht op vergetelheid houdt in dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens dienen te verwijderen. Dit is het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt, bij bezwaar van verwerking van persoonsgegevens en bij onrechtmatige verwerking. Indien u wenst gebruik te maken van uw recht op vergetelheid kunt u een e-mail sturen naar info@terschellingwerkt.nl

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht de persoonsgegevens te ontvangen die wij bij terschellingwerkt.nl van u hebben verwerkt.

 

Beveiliging

terschellingwerkt.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is terschellingwerkt.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

De leverancier van onze site beveiligd de website en formulieren om misbruik te voorkomen. Indien zich toch datalekken voordoen dan zal terschellingwerkt.nl die melden aan de betreffende autoriteit. Daarnaast wordt er voor het ophalen van de data altijd gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL).

terschellingwerkt.nl verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Facebook en Instagram (Social media)

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken van o.a. Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin zelf. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Cookies

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Lees dit beleid om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.
U kunt op elk moment uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken.

Meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.

Uw toestemming is van toepassing op de volgende domeinen: terschellingwerkt.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken wij cookies ?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website cookies first-party en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren en verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, onze diensten beveiligen, advertenties aanbieden die voor u relevant zijn en al met al u een betere en verbeterde website bieden. gebruikerservaring en help uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welk type cookies gebruiken wij

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten toevoegen aan uw winkelmandje en veilig afrekenen.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op, zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.

Marketing: Onze website toont advertenties. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we u tonen te personaliseren, zodat ze betekenisvol voor u zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden.

De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook door externe advertentieproviders worden gebruikt om u ook advertenties op andere websites in de browser te tonen.

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.

Voorkeuren: Deze cookies helpen ons uw instellingen en browservoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.

Hoe kan ik de cookie instellingen aanpassen ?

Als u besluit om uw voorkeuren later via uw browsesessie te wijzigen, kunt u op het tabblad ‘Privacy- en cookiebeleid’ op uw scherm klikken. Hiermee wordt de toestemmingsmelding opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden voor het blokkeren en verwijderen van cookies die door websites worden gebruikt. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren / verwijderen. Ga naar voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies
wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door terschellingwerkt.nl, dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@terschellingwerkt.nl of terschellingwerkt.nl, Dorpsstraat 63, 8896 JC te Hoorn (Terschelling). U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0562 820 220

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.

 

Wijzigingen

terschellingwerkt.nl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy verklaring. De meest actuele Privacy verklaring is te allen tijde in te zien op de website van terschellingwerkt.nl. Deze versie is opgesteld in Mei 2019.